How to check Electrical Meter/විදුලි මීටරය පරීක්ෂා කරමු SL Home tec

1. Electrical sinhal sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=XjuVW8WFB0A&list=PLVqk_1vyLB1MaF5r_r58cQKrfGm1jQlm7

2.Refrigerator sinhala sl home

techttps://www.youtube.com/watch?v=InMHare5ujo&list=PLVqk_1vyLB1MrK7CCI-xSRZ–muc_qnKE

3.Air conditions sinhala

sl jome techttps://www.youtube.com/watch?v=8BkZ33TTKVM&list=PLVqk_1vyLB1N3wNk96EeV47_AndFpHqa4

4.Aouto A/C sinhala sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=0ir_FdOxdxs&list=PLVqk_1vyLB1O6rIDsU1hniKgXbY9en47w

5.Kitchen item repir sinhala sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=2uSHSvDFt2Q&list=PLVqk_1vyLB1MHk21Ft5OAQm54cMblnnMx

6.Swimming pool sinhala sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=XdzVT8Ie9go&list=PLVqk_1vyLB1NU44iZmxJxhyK2V8DAYKei

7.Washing mashing sinhala sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=FIgapXE1eTQ&list=PLVqk_1vyLB1POk-aoOJ8M_w4bqS-uSoXn

8.Computer net work sinhala sl home tec

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqk_1vyLB1MpCpYDgfqrRrS5uLTn5MPd

9. Sinhala srilanka sl home tec

https://www.youtube.com/watch?v=TWX_akNzG2I&list=PLVqk_1vyLB1P_Aj814DTA49K4IFuJk3HE

thank you for you